Minecraft Hosting

Minecraft - C1G

 • 1 GB RAM

 • 5 GB Storage

 • 1 Backups

 • 1 MySQL

 • Intel Xeon E5 v2 @ 3.5 GHz

 • Fair vCPU(s)

 • Daily Restart

 • Standard DDoS Protection

  Minecraft - C2G

 • 2 GB RAM

 • 10 GB Storage

 • 1 Backups

 • 1 MySQL

 • Intel Xeon E5 v2 @ 3.5 GHz

 • Fair vCPU(s)

 • Daily Restart

 • Standard DDoS Protection

  Minecraft - C4G

 • 4 GB RAM

 • 20 GB Storage

 • 3 Backups

 • 1 MySQL

 • Intel Xeon E5 v2 @ 3.5 GHz

 • Fair vCPU(s)

 • Daily Restart

 • Standard DDoS Protection

  Minecraft - C6G

 • 6 GB RAM

 • 30 GB Storage

 • 3 Backups

 • 1 MySQL

 • Intel Xeon E5 v2 @ 3.5 GHz

 • Fair vCPU(s)

 • Daily Restart

 • Standard DDoS Protection

  Minecraft - C8G

 • 8 GB RAM

 • 40 GB Storage

 • 5 Backups

 • 1 MySQL

 • Intel Xeon E5 v2 @ 3.5 GHz

 • Fair vCPU(s)

 • Daily Restart

 • Standard DDoS Protection

  Minecraft - C12G

 • 12 GB RAM

 • 60 GB Storage

 • 5 Backups

 • 1 MySQL

 • Intel Xeon E5 v2 @ 3.5 GHz

 • Fair vCPU(s)

 • Daily Restart

 • Standard DDoS Protection

  Minecraft - C16G

 • 16 GB RAM

 • 80 GB Storage

 • 5 Backups

 • 1 MySQL

 • Intel Xeon E5 v2 @ 3.5 GHz

 • Fair vCPU(s)

 • Daily Restart

 • Standard DDoS Protection

  Minecraft - S4G

 • 4 GB RAM

 • 20 GB Storage

 • 1 Backups

 • 1 MySQL

 • AMD Epyc 7282 @ 3.2 GHz

 • 1x vCore(s)

 • Inhouse DDoS Protection

  Minecraft - S8G

 • 8 GB RAM

 • 40 GB Storage

 • 2 Backups

 • 1 MySQL

 • AMD Epyc 7282 @ 3.2 GHz

 • 2x vCore(s)

 • Inhouse DDoS Protection

  Minecraft - S12G

 • 12 GB RAM

 • 60 GB Storage

 • 3 Backups

 • 1 MySQL

 • AMD Epyc 7282 @ 3.2 GHz

 • 2x vCore(s)

 • Inhouse DDoS Protection

  Minecraft - S16G

 • 16 GB RAM

 • 80 GB Storage

 • 3 Backups

 • 1 MySQL

 • AMD Epyc 7282 @ 3.2 GHz

 • 4x vCore(s)

 • Inhouse DDoS Protection